14 Ιουλίου-Εθνική γιορτή της Γαλλίας.

14 juillet-   Fête nationale de la France.
Ελευθερία – Ισότητα – Αδελφοσύνη
Αξίες και ιδανικά  που ενέπνευσαν τους οραματιστές της Ενωμένης  Ευρώπης.
Liberté -Égalité- Fraternité
Valeurs et idéaux qui ont inspiré les visionnaires de l`Europe Unie.
#14juillet