Δίδακτρα

Τα δίδακτρα που καθορίζονται από το Σχολείο είναι ετήσια και καταβάλλονται σε 5 ή σε 10 δόσεις από 1η έως την 15η ημέρα του μήνα.

Το Μάιο κάθε έτους αποστέλλεται στους γονείς των μαθητών ενημερωτικό σημείωμα με το ποσό των διδάκτρων της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Οι εγγραφές γίνονται τον Ιούνιο και οι γονείς καταβάλλουν ένα ποσό που συμψηφίζεται με τα δίδακτρα του νέου σχολικού έτους. Αν οι γονείς αλλάξουν γνώμη, το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Ως δίδακτρα θεωρούνται και τα κάθε είδους ποσά που εισπράττονται για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που τελούν σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική υπηρεσία, δηλαδή το παράβολο εγγραφής

Αύξηση των διδάκτρων δε γίνεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.