Γνωρίζοντας τα φυτά και τα ζώα του τόπου μας…

… δραστηριότητες που πραγματοοίησαν οι μαθητές της Α τάξης